Kişisel Verilerin Korunması

OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Değeri Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından ofis ve fabrika fiziksel mekân güvenliğinin temini, ofis içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, idari ve adli vakalarda ilgili / yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (mahkemeler, kolluk kuvvetleri gibi), 6331 sayılı kanun gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir.  Bu amaçlarla görüntü, kimlik ve iletişim verileriniz kaydedilebilir.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum / kuruluşlarına, bilişim sistemleri ve/veya fiziksel mekân güvenliği konusunda hizmet aldığımız aracı firmalara, iş ortaklarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel / uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

  • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sahamızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede; kapalı devre görüntü sistemleri, ziyaretçi kayıt sistemleri gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  • KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  • VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP YÖNTEMLERİ

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için www.omsametal.com.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu omsametal@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) kisiselverim@omsametal.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” ile yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

INFORMATION TEXT FOR VISITOR ABOUT PROCESSING PERSONAL DATA

Value Visitor, we want to inform you about Law on Protection of Personal Data.

Pursuant to the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, your personal data, including any information that makes your identity specific or identifiable and your personal data with special qualifications, can be processed by OMSA METAL INDUSTRY DOMESTIC AND FOREIGN TRADE COMPANY.

The processing of personal data refers to any transaction performed on data such as obtaining, saving, storing, preserving, modifying, rearranging, disclosing, transferring, classifying, or preventing its use.

Protection of your personal data is vital to us. We would like to inform you that we will take all necessary precautions in this regard and continue to be extremely transparent.

  • PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

Your collected personal data, ensuring the legal and commercial security of people who have a business relationship with our Company and our Company, ensuring the security of office and factory physical space by our Company, conducting internal audit activities, carrying out storage and archive activities, creating and monitoring visitor records, administrative and judicial cases. The fulfillment of the obligation to notify the relevant / authorized public institutions (such as courts, law enforcement officers), can be processed for purposes such as the fulfillment of Occupational Health and Safety studies pursuant to Law No. 6331. For these purposes, your image, identity and communication data can be saved.

  • TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

iFor the purposes listed above, your data is processed, stored securely, and it is never shared with third parties, except for the obligation to notify public institutions, legal regulations and your explicit consent. Your personal data; In accordance with the obligations arising from legal regulations such as SGK, Labor Law No. 4857, VUK, TTK, OHS Law, to the authorized public institutions / organizations, information companies and / or intermediary companies we receive support in physical space security, our business partners and local / international organizations we receive support in our business processes. can be transferred within the framework of your legal basis and your consent.

  • THE METHOD OF COLLECTING YOUR PERSONAL DATA

Your personal data is collected by our company in order to carry out our commercial activities and to ensure the safety of our field and you, through different channels and for different legal reasons. In this context, your personel data could collecting from other third parties outside from OMSA METAL INDUSTRY DOMESTIC AND FOREIGN COMPANY as through the channels such as closed circuit display systems, visitor registration systems, verbal, written or electronic media, our domestic / foreign affiliates, the program partner institutions and organizations we cooperate with, official institutions.

  • YOUR RIGHTS REGARDED IN ARTICLE 11 OF THE KVK LAW

As personal data owners, if you submit your requests regarding your rights to our Company by the methods set out below in this Disclosure Text, our Company will conclude the request free of charge as soon as possible and within 30 days at the latest. However, if a fee is foreseen by the Personal Data Protection Board, the fee determined by our Company will be charged.

Within this context you have the rights of, a) To learn whether your personal data is processed, b) To request information about the personal data if it is processed, c) To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose, d) To learn the third parties whom your data is transferred domestically or abroad  e) requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing, and requesting notification of the transaction performed within this scope to third parties to whom personal data has been transferred, f) Although it has been processed in accordance with the provisions of the KVK Law and other relevant laws, you can request that personal data be deleted or destroyed if the reasons requiring its processing disappear and you can request that the action taken in this context be reported to third parties to whom personal data has been transferred g) Objection to the emergence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automated systems h) Request the removal of the damage in case the personal data is damaged due to illegal processing of the data.

  • DATA RESPONSIBLE AND RELATED PERSON INFORMATION REQUEST METHODS

In accordance with the KVK Law, you can send your request regarding the exercise of your rights mentioned above to our Company through other methods determined by the written or Personal Data Protection Board and through the channels mentioned below.

As the relevant person, you must submit your claims to our Company by providing the necessary documents to identify your identity in writing. In this context, you can use the “Contact Information Request Form” document under the title of Protection of Personal Data at www.omsametal.com.tr, and the document / information that may be requested according to your request, in order to manage your applications to our Company within the scope of Article 11 of the KVK Law, in a right and fast manner. We recommend that you make it personally or by post providing the necessary documents to identify your identity.

In addition, you can send us your request via the kisiselverim@omsametal.com.tr addressed to the information request form of the relevant person, as a secure electronic signature to omsametal@hs03.kep.tr or as an Online user (if you have a registered e-mail address of the company).

For more detailed information, you can review the contact information request form.

You can send your applications to us in writing with the “Contact Person Information Request Form” in the Personal Data Protection Law No. 6698 and the methods specified by the Personal Data Protection Authority and to be determined later.

 

 

TİCARET SİCİL NUMARASI: 25980

MERSİS NUMARASI: 0642074297500001                    

TİCARET ÜNVANI: OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: KÖSELER MAH. 31.SK. NO:3/0 DİLOVASI/KOCAELİ

WEB ADRESİ: WWW.OMSAMETAL.COM.TR              

TEL: 0262 728 12 87

İlgili Kişi Bilgi Talep Formunu Buradan’da İndirebilirsiniz:

Bilgisayarıma Yükle